matematika 7 razred zadaci

Photo by Antoine Dautry on Unsplash

Gradivo matematike koje se izučava u 7. razredu osnovne škole je izuzetno važno i predstavlja veoma bitnu osnovu za naredne godine.

Učenici 7. razreda tokom školske godine se prvo upoznaju sa realnim brojevima, uče kako da izračunaju kvadratni koren i operacije sa racionalnim brojevima, kao i stepenovanje.

Nakon toga, iz geometrije na red dolaze veoma važne lekcije vezane za Pitagorinu teoremu i načine primene ove veoma bitne teoreme. U 7. razredu se upoznajemo i sa mnogouglovima, kako se računa broj dijagonala, površina i obim, šta su i kako se konstruišu pravilni mnogouglovi.Takođe, posle mnogouglova dolazi na red i krug, njegova površina i osobine.

U 7. razredu se upoznaje i sa polinomima i uče operacije sa monomima i polinomima, a na kraju godine se upoznaje i sa pojmom sličnosti trouglova.

back to top