MatematikaUpoređivanje celih brojeva

Upoređivanje celih brojeva

Upoređivanje celih brojeva može se vršiti na brojevnoj pravoj.

Kada upoređujemo dva broja na brojevnoj pravoj veći broj je onaj koji se nalazi desno od drugog broja.

Upoređivanje celih brojeva

Zapisivanje:

Ako je broj x veći od broja y, zapisujemo x > y

Ako je broj x manji od broja y, zapisujemo x < y

Ako je broj x jednak broju y, zapisujemo x = y

Lako možemo doći do nekoliko bitnih zaključaka:

  • Svaki pozitivan broj je veći od svakog negativnog broja.
  • Nula je veći broj od svakog negativnog broja i manji broj od svakog pozitivnog broja
  • Od dva negativna broja veći je broj kome je apsolutna vrednost manja
  • Za svaka dva cela broja x i y važi tačno jedno od x < y ili x < y ili x = y
  • Ako je x ≤ y i y ≤ z onda je  x ≤ z
  • Ako je x ≤ y i y ≤ x onda je  x = y

Zadaci za vežbanje - Upoređivanje celih brojeva

1. Koji je celi broj sam sebi suprotan?

2. Ako su A(a) i B(b) tačke brojevne prave simetrične u odnosu na koordinatni početak, šta možeš zaključiti o brojevima a i b?

3. Koliko ima celih nepozitivnih brojeva koji su veći od -4 i koji su ti brojevi?

4. U školi se održava državno takmičenje u šahu. Na takmičenju učestvuje  146 devojčica i 144 dečaka. Da li na takmičenju učestvuje više dečaka ili devojčica?

5. Sledeće brojeve poređaj od najmanjeg ka najvećem:

a) -6, 0, -2, 3, -5

b) -3, -7, -4, -2

c) 0, -9, -3, -5

d) -4, -5, -1, 0, -8

e) -6, -9, -5, -2, -4

6. Napiši sve cele brojeve koji se nalaze između -6 i 3.

7. Napiši negativne cele brojeve veće od -5.

8. Napiši pet uzastopnih celih brojeva manjih od -6.

9. Napiši tri uzastopna cela broja veća od 9.

10. Jednog dana u januaru izmerena je temperatura u planinskim centima širom zemlje. Izmerena temperatura na Kopaoniku je bila -15ºC, na Zlatiboru -9ºC, na Staroj Planini -16ºC, a na Divčibarama -6ºC. Koji planinski centar je bio najhladniji, a koji najtopliji tog dana?

10. Odredi suprotne brojeve brojevima -3, 6, 12, -98, -14.

11. Napiši 3 para suprotnih brojeva.

12. Napiši 5 uzastopnih celih brojeva tako da su svi negativni.

13. Date su tačke A(4) i B(-5). Koliko jediničnih duži na brojevnoj pravoj ima između ove dve tačke?

14. Date su tačke A(3) i B(-7). Koliko je rastojanje između ove dve tačke na brojevnoj pravoj, ako je jedinična duž te brojevne prave 2cm?

15. Ako je rastojanje između tačaka A(-3) i B(7) na brojevnoj pravoj 20cm, kolika je dužina jedinične duži te brojevne prave?

16. Date brojeve poređaj po veličini od najmanjeg ka najvećem:

17, -4, -12, |-7|, -6, 5, |-8|

17. Ako je a ≠ 0 i a ceo broj, poređaj sledeće brojeve od najmanjeg do najvećeg:

|a|, |-2ᐧa|, -|2ᐧa|, |a|:2, |-5ᐧa|, -3ᐧa, |-3ᐧa|:2

Zadaci iz drugih oblasti

back to top