MatematikaApsolutna vrednost celih brojeva – 20+ zadataka

Apsolutna vrednost celih brojeva – 20+ zadataka

Apsolutna vrednost celih brojeva je nastavna jedinica koja se obrađuje na samom početku 6. razreda

  Obrada teme - Apsolutna vrednost celih brojeva

  Šta je apsolutna vrednost celih brojeva?

  Apsolutna vrednost nekog broja x je rastojanje te tačke od koordinatnog početka i obeležava se sa |x|

  apsolutna vrednost celih brojeva

  Rastojanje tačke 4 od koordinatnog početka je 4, pa je |4| = 4.

  Rastojanje tačke -4 od koordinatnog početka je 4, pa je |-4| = 4.

  Apsolutna vrednost negativnog broja je pozitivan broj.

  Apsolutna vrednost pozitivnog broja je pozitivan broj. 

  Apsolutna vrednost 0 je 0.

  Apsolutna vrednost celog broja x je broj |x| po pravilu:

  |x| = x, ako je x > 0

  |x| = -x ako je x < 0

  |x| = 0 ako je x = 0

   

  Primeri:

  |7| = 7

  |-5| = 5

  |16| = 16

  |0| = 0

  Za svaki apsolutni broj važi:

  • da je aspolutna vrednost broja nenegativan broja, tj da je |x| ≥ 0
  • da je |x| = |-x|, tj da je apsolutna vrednost broja i njegovog suprotnog broja jednaka

  Zadaci za vežbanje

  1. Izračunati |a| ako je 

  a = 3

  a = 0 

  a = – 6

  a = 8

  a = – 4

  a = -17

  a = 6 – 13

  2. Izračunati vrednost izraza:

  |12 – 8| =

  |-18 + 6| =

  |-245| + |55| =

  |20| – |-15| =

  |-45| – |-23| =

  3. Koje su jednakosti tačne:

  |8| = 8 

  |-12| = -12 

  |-4| = 4 

  |0| = 0 

  |20| – |-15|  = 35 

  |10| + |-5|  = 15 

  4. Odrediti skup rešenja jednačine:

  x =  |-7|

  |x| = 6  

  |x| = 0  

  |x| = 3  

  |x| = 9  

  5. Izračunaj vrednost izraza:

  |-12| + |4| – |-8| =

  |3| + |-11| + |19| =

  5·|7| – |-6| – 2·|9| =

  40:|8| + 7·|12-4| – |-30| =

  4·|-9| – 35:|5| + 2·|14-5| =

  6.Izračunaj vrednost izraza

  |−8|+|5|−|−12|−2−(−5+1) =

  |12|-|-9|−|−14|+8−(7-16) =

  4+|-12|−|−21|+|-7|+(24-11) =

  13-|-6|−|−21:7|+|-7ᐧ2|+3ᐧ(18:6) =

  |-6ᐧ2|-|-9|+|18ᐧ2|-|-6ᐧ6|+2ᐧ|24:(-8)| =

  7.Izračunaj |A+B| ako je

  A = – 4 + 3

  B = 2 – 12 + 3

  8. Koliko je |a+b|+|a|-|b|, ako je a = -5+6-2, a b = 4 – 9 + 3?

  9. Dejan je vršio eksperiment merivši temperaturu nekih tela. Izmerio je da je temperatura predmeta A 4 stepena, predmeta B -5 stepeni, a predmeta C -2 stepena. Temperatura kog predmeta je najbliža 0?

  10. Pronađi sva rešenja koja ispunjavaju uslov?

  |x – 2| = 4

  |3 – x| = 1

  |x + 6| = 12

  |x – 7| = 5

  |12 – x| = 12

  11. Koliko rešenja ima jednačina |2010 – |x|| – 2011 = 0?

  12. Ako je p najveći prost broj koji je delilac broja 2012, koliko je zbir svih rešenja jednačine |2012 – x| = 2012 : p ?

  13. Koliki je zbir svih rešenja jednačine |x − 15| + 6·|15 − x| − 3 = 2013 

  14. Koliki je zbir svih rešenja jednačine |x − |x − 126|| = 123 − x 

  15. Koliki je zbir svih rešenja jednačine | | 1 − |x|| − 2| = 3 

  16. Ako je p najveći prost broj koji je delilac broja 2020, koliko je zbir svih rešenja jednačine | | X + 1 | – p |  = 1?

  17. Odredi zbir svih rešenja jednačine 42| x – 1| + |1-x| = 2021

  18. Odredi zbir svih rešenja jednačine | x – 19| + 6 = 2010

  19. Odredi sva rešenja jednačine | 6x – 28| – 2x = 2008

  20. Odredi sva rešenja jednačine  5 + |x – 1| = 10

  21. Koliki je zbir rešenja jednačine  |2 – |x + 1|| = 3

  22. Koliki je zbir rešenja jednačine  2006x – 2007|x| = 1?

  23. Ako je |х| = 5, |у| = 8 odredi skup vrednosti zbira х + у.
  24. Odredi nepoznati broj х ako je |х + 20| + |–5| = |5 – 15| + |–15|
  25. Odredi vrednost izraza: 3·(-2) + |-5| – (-4):(-1) – |-10|

  26. Odredi nepoznati broj х ako je |х – 10| + |–6| = |13 – 22| – |–15|

  Korisni linkovi sa testovima

  Kao i svaku drugu oblast iz matematika i Apsolutna vrednost celih brojeva se može dobro naučiti samo ukoliko se uradi veliki broj zadataka. Preporučujemo vam sledeće linkove sa kojih možete skinuti dodatne zadatke i testove iz ove oblasti, kako bi unapredili svoje znanje.

  back to top