MatematikaSabiranje i oduzimanje celih brojeva – zadaci za vežbanje

Sabiranje i oduzimanje celih brojeva – zadaci za vežbanje

Obrada

Sabiranje i oduzimanje celih brojeva se može prikazati korišćenjem brojevne prave

Ukoliko želimo da saberemo celi broj a (koordinatna tačka A(a)) i pozitivan celi broj b, zbir celih brojeva a i b dobija se pomeranjem od tačke A(a) za b jediničnih duži u desno. Npr, ako je a=-5, a b=8 pomeranjem dobijamo zbir kao na slici.

sabiranje i oduzimanje celih brojeva

Slično je i kod oduzimanja celih brojeva. Ukoliko želimo da oduzmemo celi broj b od celog broja a, razliku dobijamo pomeranjem od tačke A(a) za b jediničnih duži u levo. Npr, ako je a=6, a b=4, pomeranjem dobijamo zbir kao na slici.

oduzimanje celih brojeva

Zadaci za vežbanje - Sabiranje i oduzimanje celih brojeva

1. Izračunati:

(-17) + (-15) =

(-18) – 11 =

-(-14) – (-13) =

-(-19) – (-15) + 11 =

(7 – 15) + (3 + 11) =

2. Izračunaj brojevnu vrednost izraza

−21 + 25 − 34 − 17 + 38 =

14 – 21 + 17 − 26 + 41 =

16 – 25 + 12 − 21 + 27 =

31 − (−25 + 17 − 19) =

21 − (13 – 34 + 12) =

3. Od zbira brojeva -81 i 64 oduzeti njihovu razliku.

4. Od razlike brojeva 44 i -32 oduzeti njihov zbir.

5. Ako je x = -8, y = 6 i z = -11, izračunati:

x – (y + z) =

x – y – z =

-(x – y) – z =

6. Ako je x = – 6, y = 7 i z = -9, izračunati:

x – (y – z) =

x – y + z =

-(x + y) – z =

7. Od broja 23 oduzmi zbir brojeva -33 i 42.

8. Od zbira brojeva -27 i 13 oduzmi zbir brojeva -22 i 19.

9. Marko na računu ima 5347 dinara. Koje će biti stanje na njegovom računu ako podigne 8000 dinara?

10. Jovan je na bankovnom računu bio u minusu 8238 dinara. Koje će biti stanje na njegovom računu kad uplati na račun 6300 dinara?

11. Izračunaj a – b – (c – d) ako je a = 13, b = -6, c = -8 i d = 2.

12. Izračunaj a – b – (c + d) ako je a = 8, b = -12, c = -9 i d = -6.

13. Ako je a = – ( – 8 + 6 – ( 3 – 9)) i b = 7 – 11 + ( 3 – 9), izračunaj (a – b) – (b – |a – b|)

14. Za razliku brojeva 26 i – 31, uvećaj zbir brojeva -41 i 25.

15. Od zbira brojeva 91 i -73, oduzmi razliku tih brojeva.

16. Izračunaj:

–(2–3)–(–(4–5)+9–12)–((–5)+(–9)).

17. Od zbira brojeva -52 i 47 oduzmi razliku brojeva -64 i 56.
18. Razlici brojeva -22 i -19 dodaj razliku brojeva -36 i -15.
19. Zbiru brojeva -21 i -54 dodaj razliku brojeva 57 i -38.
20. Odredi zbir apsolutnih vrednosti pet najmanjih nenegativnih brojeva.

21. Od razlike brojeva -29 i -14 oduzmi zbir brojeva 14 i 21.

22. Razliku brojeva -31 i -45 oduzmi od zbira brojeva 36 i -22.

23. Razliku apsolutne vrednosti brojeva -38 i 70 oduzmi od razlike brojeva 28 i -85.

24. Razlici brojeva -58 i 51 dodaj zbir apsolutnih vrednosti brojeva 182 i -186.

25. Saberi apsolutne vrednosti tri najmanja negativna broja druge desetice, pa im dodaj zbir prva tri najmanja prosta broja.

26. Zbiru broja -71 i apsolutne vrednosti broja 6 dodaj razliku brojeva 121 i 84.

Zadaci iz drugih oblasti

back to top