Obim kvadrata

Obrada - Obim kvadrata

Obim kvadrata jednak je zbiru dužina svih njegovih stranica. 

Ako je stranica kvadrata a, obim kvadrata je O=4a.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim kvadrata ako su njegove stranice a=2cm.

2. Izračunaj obim kvadrata ako je njegova stranica a=3cm.

3. Marijina bašta je u obliku kvadrata čije su stranice 11 metara. Koliko iznosi dužina ograde koja se nalazi oko bašte?

4. Obim kvadrata je 10 cm. Koliki je obim kvadrata napravljenog od 9 takvih kvadrata?

5. Izračunaj dužinu stranice kvadrata čiji je obim 60 cm.

6. Obim kvadrata je 7m. Ako se svaka stranica kvadrata poveća za 1m, za koliko se poveća njegov obim?

back to top