MatematikaObim trougla

Obim trougla

Obrada - Obim trougla

Obim trougla je zbir dužina svih stranica trougla.

obim trougla

Obim se obeležava sa O.

Ako su stranice trougla a, b i c, onda je O = a + b + c.

Kod jednakokrakog trougla, pošto su kraci jednaki, obim se izračunava na sledeći način: O = a + 2b.

Kod jednakostraničnog trougla, kome su sve stranice jednake, obim se izračunava na sledeći način: O =3a.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim trougla čije su stranice 4 cm, 5 cm i 6 cm.

2. Izračunaj obim jednakostraničnog trougla čije je stranica 10 cm.

3. Izračunaj obim trougla čije su stranice:

a) a = 5 cm, b = 6 cm, c = 7cm

b) a = 5 cm, b = 7 cm, c = 8cm

c) a = 1 dm, b = 7 cm, c = 15cm

4. Izračunaj obim jednakostraničnog trougla stranice 12 cm.

5. Izračunaj obim jednakostraničnog trougla stranice 2 dm 4 cm.

6. Izračunaj obim jednakokrakog trougla osnovice 2 dm i kraka 1 dm 5 cm.

7. Izračunaj obim trougla čija je jedna stranica 12 cm, druga tri puta manja od prve, a treća za 6 veća od druge.

8. Izračunaj obim trougla čija je jedna stranica 15 cm, druga 5 puta manja od prve, a treća 4 puta veća od druge.

9. Kolika je dužina stranice jednakostraničnog trougla čiji je obim 21 cm?

10. Izračunaj dužinu stranice jednakostraničnog trougla obima 3 dm.

11. Osnovica jednakokrakog trougla je 5 cm, a njegov obim 19 cm. Kolika je dužina kraka ovog trougla?

12. Obim nejednakostraničnog trougla je 25 cm, a njegove stranice a i b su 8 cm i 12 cm. Koliko je dugačka stranica c?

13. Koliko košta kanap kojim treba ograditi njivu oblika trougla čije su dimenzije 50m, 120m i 90m, ako jedan metara kanapa košta 5 dinara?

14. Treba napraviti ogradu od žice u tri reda oko njive oblika jednakostraničnog trougla stranice 90 metara. Koliko će koštati ograda ako je metar žice 10 dinara?

15. Dva trougla imaju isti obim. Ako je jedan trougao jednakostraničan, a drugi ima stranice dužine 8 cm, 2 dm i 1dm 5cm, kolika je stranica prvog trougla.
16. Dva trougla imaju jednake obime. Stranice prvog trougla su iste dužine, a stranice drugog trougla su a = 35 mm, b = 29 mm i c = 4 cm. Nacrtaj prvi trougao.
17. Izračunaj obim trougla čija je jedna stranica dužine a, druga za 2 cm duža, a treća za 3 cm duža od druge, ako znaš da je a = 5 cm.
18. Stranice trougla su a = 7 cm, b = 10 cm, c = 14 cm. Za koliko se poveća obim trougla ako se najkraća stranica povećaa dva puta, a najduža smanji za 2 cm?
19. Zemljište oblika trougla dimenzija a = 15 m, b = 18 m i c = 12 m ograđeno je pletenom žicom. Koliko je metara pletene žice upotrebljeno za ogradu, ako je za ulaz na imanje ostavljen manji otvor širine 1 m i veći otvor za prolaz automobila širine 3 m?
20. Marko je kupio komad žice dužine 120 cm i želi da napravi jednakostranični trougao od te žice. Kolika će biti dužina svake stranice trougla?
21. Jovan želi da poploča svoj trouglasti vrt. Jedna stranica vrta je dužine 5 m, druga stranica je dužine 8 m, a treća stranica je dužine 10 m. Kolika će biti ukupna dužina ivica koje će Jovan koristiti za popločavanje vrta?
22. Ivan želi da ograde svoju baštu trouglastim žičanim ogradama. Jedna stranica bašte je dužine 12 m, druga stranica je dužine 9 m, a treća stranica je dužine 15 m. Kolika će biti ukupna dužina žice koju će Ivan koristiti za ogradu svoje bašte?

Zadaci iz drugih oblasti

back to top