Vrste trouglova

Obrada - Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla

U zavisnosti od veličine uglova trouglovi se dele na:

  • Oštrougle – svi uglovi u trouglu su oštri
  • Pravougle – jedan ugao u trouglu je prav, dok su ostala dva oštra
  • Tupougle – jedan ugao u trouglu je tup, dok su ostala dva ugla oštra

Trougao može da ima najviše 1 prav ili tup ugao. U slučaju da ima jedan prav ili tup ugao, ostala 2 ugla u trouglu su oštra.

U zavisnosti od dužine stranice trouglovi mogu biti:

  • Jednakostranični – sve stranice trougla su jednake
  • Jednakokraki – dve stranice trougla su jednake, a treća je različita.
  • Nejednakostranične – sve stranice trougla su različite

Zadaci za vežbanje

1. Odredi vrstu trougla čiji su uglovi:

a) 45º, 45º i 90º ________________________

b) 35º, 65º i 80º ________________________

c) 36º, 72º i 72º ________________________

d) 20º, 25º i 135º ________________________

e) 60º, 60º i 60º ________________________

2. Odredi vrstu trougla čije su stranice sledećih dužina:

a) 4 cm, 4 cm i 8 cm  ________________________

b) 6 cm, 5 cm i 4 cm  ________________________

c) 3 cm, 3 cm i 3 cm  ________________________

d) 8 cm, 4 cm i 8 cm  ________________________

e) 3 cm, 4 cm i 5 cm  ________________________

3. Odredi obi jednakokrakog trougla čije su 2 stranice 2 cm i 5 cm.

4. Kojoj vrsti trouglova, prema uglovima i stranicama pripada trougao koji ima:

a) uglove 56º i 32º

b) uglove 25º i 64º

c) uglove 101º i 22º

d) uglove 45º i 90º

e) uglove 20º i 20º

back to top