MatematikaVrste trouglova

Vrste trouglova

Obrada - Vrste trouglova

U zavisnosti od veličine uglova trouglovi se dele na:

  • Oštrougle – svi uglovi u trouglu su oštri
  • Pravougle – jedan ugao u trouglu je prav, dok su ostala dva oštra
  • Tupougle – jedan ugao u trouglu je tup, dok su ostala dva ugla oštra

Trougao može da ima najviše 1 prav ili tup ugao. U slučaju da ima jedan prav ili tup ugao, ostala 2 ugla u trouglu su oštra.

U zavisnosti od dužine stranice trouglovi mogu biti:

  • Jednakostranični – sve stranice trougla su jednake
  • Jednakokraki – dve stranice trougla su jednake, a treća je različita.
  • Nejednakostranične – sve stranice trougla su različite

Zadaci za vežbanje

1. Odredi vrstu trougla čiji su uglovi:

a) 45º, 45º i 90º ________________________

b) 35º, 65º i 80º ________________________

c) 36º, 72º i 72º ________________________

d) 20º, 25º i 135º ________________________

e) 60º, 60º i 60º ________________________

2. Odredi vrstu trougla čije su stranice sledećih dužina:

a) 4 cm, 4 cm i 7 cm  ________________________

b) 6 cm, 5 cm i 4 cm  ________________________

c) 3 cm, 3 cm i 3 cm  ________________________

d) 8 cm, 4 cm i 8 cm  ________________________

e) 3 cm, 4 cm i 5 cm  ________________________

3. Odredi obim jednakokrakog trougla čije su 2 stranice 2 cm i 5 cm.

4. Kojoj vrsti trouglova, prema uglovima i stranicama pripada trougao koji ima:

a) uglove 56º i 32º

b) uglove 25º i 64º

c) uglove 101º i 22º

d) uglove 45º i 90º

e) uglove 20º i 20º

5. Date su dužine tri duži, izražene u centimetrima. U kom slučaju ove duži mogu biti stranice trougla?

a) 4cm, 4cm, 4cm

b) 3cm, 6cm, 9cm

c) 2cm, 3cm, 8cm

d) 11cm, 10cm, 10cm

e) 7cm, 7cm, 7cm

6. Odredi koji celi brojevi mogu biti mera treće stranice trougla, ako su ostale dve:

a) 5cm i 2cm

b) 10cm i 5cm

c) 5cm i 5cm

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top