MatematikaUporedni i unakrsni uglovi

Uporedni i unakrsni uglovi

Obrada

Susedni uglovi su uglovi koji imaju zajednički krak, a njihove oblasti su sa različitih strana kraka.

Uporedni uglovi su susedni  uglovi koji su suplementni.

Unakrsni uglovi su uglovi koji imaju zajedničko teme, a kraci im pripadaju dvema pravama koje se seku.

Zadaci za vežbanje

1. Dat je ugao 𝞪 = 57º32’44’’. Odredi meru njemu uporednog ugla.

2. Dve prave koje se seku obrazuju ugao od 45º. Odredi mere svih unakrsnih uglova.

3. Dve prave koje se seku obrazuju 4 ugla. Ako je zbir tri od tih uglova 292º, koliko je mera četvrtog ugla?

4. Dve prave koje se seku obrazuju 4 ugla. Ako je zbir tri od tih uglova 128º, koliko je mera četvrtog ugla?

5. Dve prave koje se seku obrazuju 4 ugla. Ako je zbir tri od tih uglova 90º, koliko je mera četvrtog ugla?

6. Zbir dva ugla koji prave dve prave koje se seku iznosi 120º. Odredi sve uglove koje grade te dve prave.

7. Zbir dva ugla koji prave dve prave koje se seku iznosi 215º30’. Odredi sve uglove koje grade te dve prave.

8. Koliki je ugao koji je 3 puta veći od svog uporednog ugla?

9. Izračunati ugao koji je 8 puta veći od svog uporednog ugla?

10. Ako je ugao jedan 45º, odredi koliko je njegov unakrsni ugao. Odredi i koliko je njegov uporedni ugao.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top