MatematikaSimetrala ugla i simetrala duži

Simetrala ugla i simetrala duži

Obrada - Simetrala duži

Prava je simetrala duži AB ako sadrži središte duži AB i ako je normalna na tu duž. Sve tačke na simetrali duži su podjednako udaljene od temena duži, pa je simetrala duži zapravo osa simetrije duži AB.

Simetralom duži duž delimo na jednake delove.

Prava p koja sadrži tačku O i koja deli ugao ∢aOb na dva jednaka dela je simetrala ugla ∢aOb.

Svaka tačka sa simetrale ugla jednako je udaljena od pravih određenih krakovima ugla.

Zadaci za vežbanje

1. Konstruiši simetrale datih duži:

simetrala duži

2. Proizvoljno odredi tačke A i B. Konstruiši osu simetrije za tako postavljene tačke A i B.

3. Nacrtaj proizvoljnu duž AB i konstrukcijski je podeli na 4 jednaka dela 

4. Nacrtaj duž AB. Konstruiši duž MN čija je dužina 3/4 duži AB.

5. Nacrtaj duž AB. Konstruiši duž CD čija je dužina 5/8 duži AB.

6. Data je duž AB = 6 cm. Konstruisati simetralu s duži AB.

7. Data je duž AB = 8 cm. Podeli duž AB na 4 jednaka dela.

8. Data je duž AB = 16 cm. Podeli duž AB na 8 jednakih delova.

9. Konstruiši simetralu proizvoljnog ugla ∢aOb
10. Nacrtati jednakostranični trougao i odrediti simetrale njegovih uglova.
11. Nacrtati pravougli trougao i odrediti simetrale njegovih uglova.
12. Nacrtati opruženi ugao i konstruisati njegovu simetralu
13. Nacrtati proizvoljan ugao ∢pOq i podeliti ga na 4 jednaka ugla.

14. Data je duž dužine 8 cm. Podeli ovu duž na 2 dela, a zatim na 4 jednaka dela.

15. Data je tup ugao. Podeli taj ugao na 2 dela, a zatim na 4 jednaka dela.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top