MatematikaSabiranje i oduzimanje uglova

Sabiranje i oduzimanje uglova

Obrada - Sabiranje i oduzimanje uglova

Uglove sabiramo tako što stepene saberemo sa stepenima, minute sa minutama, i sekunde sa sekundama.

Kako 1 stepen ima 60 minuta, a 1 minuta 60 sekundi, ukoliko pri sabiranju dobijemo više od 60 minuta ili više od 60 sekundi, taj višak pretvaramo u stepene, odnosno minute.

Oduzimanje radimo na sličan način kao sabiranje, tako što sekunde oduzmemo od sekundi, minute od minuta i stepene od stepena. Ukoliko nemamo dovoljno sekundi npr, tj dobijemo negativnu vrednost prilikom oduzimanja, “pozajmimo” 60 sekundi od broja minuta, smanjivši broj minuta za 1.

Zadaci za vežbanje

1. Saberi uglove:

a) α = 30º i β = 45º

b) α = 24º i β = 38º

c) α = 21º32′ i β = 35º17′

d) α = 67º48′ i β = 11º29′

e) α = 35º22’15” i β = 42º15’26”

f) α = 14º38’55” i β = 68º25’19”

2. Ako je α = 63º46’35” i β = 48º57’39” izračunaj α+β i α-β.

3. Ako je α = 45º57’55” i β = 39º58’56” izračunaj α+β i α-β.

4. Nacrtaj dva proizvoljna ugla i onda grafički odredi njihov zbir i razliku.

5. Nacrtaj pomoću uglomera ugao α = 70º i β = 40º. Odredi grafički zbir i razliku ova dva ugla.

6. Nacrtaj pomoću uglomera ugao α = 60º i β = 20º. Odredi grafički ugao 2α+β.

7. Nacrtaj pomoću uglomera ugao α = 50º i β = 30º. Odredi grafički ugao 3α-2β.

8. Nacrtaj pomoću uglomera ugao α = 65º i β = 45º. Odredi grafički ugao 2α-β.

9. Ako je α = 35º38’42” i β = 56º17’31” izračunaj α+β i α-β.

10. Saberi uglove α = 51º17’57” i β = 73º58’43”.

11. Saberi uglove α = 78º26’39” i β = 16º49’17”.

12. Oduzmi ugao α = 18º36’48” od ugla β = 77º38’57”.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top