MatematikaPovršina paralelograma

Površina paralelograma

Obrada - Površina paralelograma

Površina paralelograma jednaka je proizvodu dužina njegove stranice i odgovarajuće visine.

Ako je stranica pravougaonika a i visina ha, površina paralelograma je P=aᐧha

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu paralelograma stranice 5 cm i visine 4 cm.

2. Površina paralelograma je 30cm2. Naći rastojanje između stranica dužine 6cm.
3. Dužine stranica paralelograma su 4cm i 8cm, a njegova površina je 4,8cm2. Izračunaj kraću visinu paralelograma.

4. Stranice paralelograma su a=7cm i b=5cm. Naći visinu koja odgovara stranici b ako je visina ha=5cm.

5. Površina paralelograma je 60cm2, a stranice su 12cm i 7,5cm. Izračunaj dužine visina paralelograma.
6. Površina romba je 70cm2, a visina 5cm. Izračunati obim romba.
7. Visina paralelograma je dva puta manja od svoje odgovarajuće stranice. Ako je površina 32cm2, naći dužinu stranice i odgovarajuće visine.
8. Izračunati površinu romba ako je njegov obim 24cm, a dužina stranica je dva puta veća od visine romba.
9. Obim romba je 40cm. Jedan oštar ugao romba iznosi 30°. Izračunati površinu romba.
10. Obim paralelograma je 45cm, a stranica b = 6cm. Ako je visina ha=3cm, izračunati površinu paralelograma.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top