MatematikaPovršina kruga

Površina kruga

Obrada

Kako se izračunava površina kruga?

P = r2𝜋

𝜋 = 3.14159265…

Najčešće u zadacima ako drugačije nije naglašeno uzimamo da je 

𝜋 = 3.14

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu kruga poluprečnika 4 cm.

2. Izračunaj površinu kruga prečnika 10 cm.

3. Izračunaj poluprečnik kruga površine 25𝜋.

4. Krug je upisan u kvadrat. Stranica kvadrata je 10 cm. Kolika je površina kruga?

5. Kolika je površina kruga čiji je obim 6.28cm?

6. Poluprečnici dva kruga razlikuju se za 15 cm, a odnos njihovih obima je 2:5. Odredi razliku njihovih površina.

7. Odredi obim kruga čija je površina 81𝜋.

8. Odredi obim kruga čija je površina 49𝜋.

9. Izračunati površinu kruga opisanog oko kvadrata čiji je obim 40 cm2 .

10. Izračunati površinu kruga opisanog oko kvadrata čiji je obim 64 cm2 .

11. Koliki je obim polukruga ako je njegova površina 18𝜋 cm2 .

12. U romb visine 6 cm upisan je krug. Odredi obim i površinu tog kruga.
13. Izra;unaj obim kruga opisanog oko pravougaonika ako je zbir dveju susednih stranica pravougaonika 14 cm, a njihov odnos 4:3.

14. Ako je obim kruga koji je upisan u kvadrat
10𝜋 odredi površinu tog kvadrata.

back to top