MatematikaPovršina kruga

Površina kruga

Obrada

Kako se izračunava površina kruga?

P = r2𝜋

𝜋 = 3.14159265…

Najčešće u zadacima ako drugačije nije naglašeno uzimamo da je 

𝜋 = 3.14

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu kruga poluprečnika 4 cm.

2. Izračunaj površinu kruga prečnika 10 cm.

3. Izračunaj poluprečnik kruga površine 25𝜋.

4. Krug je upisan u kvadrat. Stranica kvadrata je 10 cm. Kolika je površina kruga?

5. Kolika je površina kruga čiji je obim 6.28cm?

back to top