MatematikaOdređivanje nepoznatog umanjioca

Određivanje nepoznatog umanjioca

Obrada - Određivanje nepoznatog umanjioca

Nepoznati umanjilac se izračunava tako što od umanjenika oduzmemo razliku.

Primer:

5 – x = 3

x = 5 – 3

x = 2

Zadaci za vežbanje

1. Izračunati nepoznati umanjioc

61 – x = 15

292 – x = 114

586 – x = 218

414 – x = 196

898 – x = 454

2. Filip skuplja sličice kako bi popunio album u koji stoji 465 sličica. Ostalo mu je još 78 sličica da nabavi da popuni album. Koliko sličica je Filip do sad zalepio?

3. Vukašin je imao 562 dinara. Kada je  kupio čokoladu ostalo mu je 219 dinara. Koliko dinara košta čokolada?.

4.Lazar je pročitao 520 strana knjige. Ako knjiga ima 979 strana, koliko još stranica ostalo Lazaru da pročita?

5. Tanja je imala 610 bombona .  Koliko bombon je Tanja pojela , ako joj je ostalo 357 bombona?

6.Todor je platio ručak 789 dinara. Koliko je bio kusur ,ako je ručak bio 594 dinara? 

7. Uroš je prešao 443 metara . Ako staza ima 920 metara , kolio mu je ostalo da predje da bi prešao stazu?

8. U magacinu je bilo 622 automobila .  Koliko je ostalo automobila u magacinu kada je odveženo 490 automobila?

9 .U prodavnici telefona je 756 telefona . Koliko je telefona ostalo u prodavnici kada je prodato 398 telefona.

10.U školi je 759 đaka. Koliko je đaka u školi kada se upisalo 112 đaka? 

Dodatni zadaci za vežbanje sabiranja

back to top