Obim pravougaonika

Obrada - Obim pravougaonika

Obim pravougaonika jednak je zbiru dužina svih njegovih stranica. 

Ako su stranice pravougaonika a i b, obim pravougaonika je O=2a+2b.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim pravougaonika ako su njegove stranice a=2cm i b=3cm.

2. Izračunaj obim pravougaonika ako je njegova strana a=3cm, a stranica b je dva puta duža od stranice a.

3. Izračunaj obim pravougaonika ako su njegove stranice 3cm i 5dm.

4. Izračunaj obim pravougaonika ako su njegove stranice 1m 10cm i 7dm.

5. Izračunaj obim terena za fudbal ako je njegova širina 45m i dužina 95m.

6. Obim pravougaonika je 40cm, a dužina jedne stranice je 5cm. Kolika je dužina ostalih stranica?

7. Obim pravougaonika je 50cm, a njegova jedna stranica je 4 puta veća od druge. Kolika je dužina stranica pravougaonika?

8. Na zidovima hale nalaze se svetiljke na svakih 2 metra. Ako je zgrada širine 20 metara i dužine 30 metara, koliko svetiljki je raspoređeno na zgradi?

9. Dužina jednog hodnika je 15m, a širina je 9m manja. Koliki je obim hodnika?

10. Pravougaonik čija je jedna stranica 10m ima isti obim kao kvadrat stranice 6m. Kolika je druga stranica pravougaonika?

11. Koliki je obim pravougaonika čija je jedna stranica ista kao stranica kvadrata čiji je obim 20cm, a druga stranica 4 puta veća?

back to top