MatematikaLinearne jednačine

Linearne jednačine

Obrada

Linearna jednačina je svaka jednačina koja se različitim transformacijama može svesti na jednačinu a ᐧ x = b, pri čemu su a i b realni brojevi.

Rešenje ovakve jednačine je realan broj x za koji važi da je a ⋅ x = b

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačinu 9 – 3x = 4x + 3

2. Reši jednačinu 3(4 − 2x) + 2(5x − 9) = 7 − x

3. Reši jednačinu (x + 2)2 – (x − 4)2 = 2x − 9

4. Reši jednačinu (x – 4) : 7 + 2 = (2x – 3) : 2 – (6x + 5) : 4 

5. Reši jednačinu 2(x + 3) = x – 2

6. Otac ima 43 godine a sin 18, kroz koliko će godina otac biti dva puta stariji od sina? Reši ovaj problem postavljanjem linearne jednačine.

7. Pronađi sva rešenja jednačine |5x – 1| + x = 3

8. Pronađi sva rešenja jednačine |x – 4| – |2x + 3| = 3

9. Koji broj treba dodati brojiocu i imeniocu razlomka 2/5 da bi smo dobili razlomak 5/7?

10. Učenik je prvog dana pročitao 1/2 knjige, drugog dana 2/3 od ostatka knjige, a trećeg dana poslednjih 40 stranica. Koliko knjiga ima stranica?

11. Jedan radnik može da završi posao za 9, a drugi za 12 dana. Ako se njima pridruži treći radnik, oni će taj poso završiti za 4 dana. Za koje bi vreme treći radnik sam završio posao?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top