Kvadrat

Obrada - Kvadrat

Kvadrat je paralelogram čije su sve stranice jednake i svi unutrašnji uglovi pravi.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim kvadrata ako je površina kvadrata 64cm2
2. Izračunaj obim kvadrata ako je površina kvadrata 81cm2

3. Izračunaj površinu kvadrata ako je obim kvadrata 48cm.

4. Izračunaj površinu kvadrata ako je obim kvadrata 60cm.

5. Za koliko procenata se poveća površina kvadrata ako se njegov obim poveća za 20%?

6. Izračunaj koliko keramičkih pločica oblika kvadrata stranice 10cm treba za popločavanje kupatila dužine 2m i širine 3m.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top