Konstrukcija trougla

Obrada - Konstrukcija trougla

Trougao možemo konstruisati ukoliko su:

a) su nam poznate dužine dve stranice i mera ugla koju te dve stranice zahvataju

b) su nam poznate mere dva ugla i dužina stranice na koju ta dva ugla naležu

c) su nam poznate dužine sve tri stranice trougla

d) su nam poznate dužine dve stranice i mera ugla naspram veće od njih

Zadaci za vežbanje

1. Konstruisati trougao △ABC ako su dati uglovi α, β i njegov obim.

2. Konstruisati trougao △ABC ako su date tačke D, E i F koje su podnožja visina datog trougla.

3. Konstruisati trougao △ABC ako su mu dati stranica c, duž a-b i ugao α−β.

4. Konstruisati trougao △ABC ako su mu dati stranica a, visina ha i ugao α.

5. Konstruisati trougao △ABC ako su mu dati stranica a, težišna duž ta i visina ha.

6. Konstruisati trougao △ABC ako su mu date težišna duž ta i visine hi hb  .

7. Konstruisati trougao △ABC ako su date stranica BC = 6cm i uglovi γ = 60º i β = 75º.

8. Konstruisati trougao △ABC ako su date stranica AB = 8cm i uglovi α = 45º i β = 60º.

9. Konstruisati jednakokraki trougao △ABC ako su date osnovica AB = 6cm i ugao naspram osnovice α = 75º.

10. Konstruisati jednakokraki trougao △ABC ako su dati dužina kraka  5cm i ugao na osnovici α = 75º.

11. Konstruisati trougao △ABC ako su date stranice a = 4 cm i b = 3 cm i ugao β = 60º. Upiši kružnicu u tako konstruisani trougla.

12. Konstruisati jednakokraki trougao △ABC čiji je krak dužine 7 cm i ugao na osnovici 30º. Opiš kružnicu oko konstruisanog trougla.

back to top