MatematikaZbir uglova u četvorouglu

Zbir uglova u četvorouglu

Obrada - Zbir uglova u četvorouglu

Zbir uglova u četvorouglu je 360º.

zbir uglova u četvorouglu

Zbir spoljašnjih uglova četvorougla je 360º.

Zadaci za vežbanje

1. Da li dati uglovi mogu biti uglovi četvorougla?

a) 78º, 84º, 43º, 150º

b) 60º, 75º, 120º, 105º

c) 100º, 82º, 144º, 44º

2. Koliki je 4. ugao četvorougla ako su ostala tri ugla prava?

3. Ako je jedan ugao četvorougla je 60º, odredi koliki je spoljašnji njemu odgovarajući ugao.

4. Izračunaj četvrti ugao četvorougla, ako su ostala tri ugla 74º, 133º i 68º. Nakon toga, izračunaj sve spoljašnje uglove tog četvorougla.

5. Dijagonala AC deli četvorougao ABCD na 2 jednakostranična trougla. Izračunaj sve uglove tog četvorougla.

6. Izračunaj sve uglove četvorougla ako se oni redom razlikuju za 30º.

7. Izračunaj sve uglove četvorougla ako je poznato da je:

β = 2α, γ = β + 80º i δ = α + 40º

8. Izračunaj sve uglove četvorougla ako je poznato da je:

β = 3α, γ = α + 70º i δ = γ – 40º

9. Dijagonala AC deli četvorougao ABCD na dva jednakokraka trougla ABC i ADC, tako da je AC=AD i AC=AB. Ako su uglovi ∢ADC = 50º i ∢ABC = 30º, odredi ostale uglove četvorougla.

10. Dijagonala AC deli četvorougao ABCD na dva jednakokraka trougla ABC i ADC, tako da je AC=AD i AC=AB. Ako su uglovi ∢ADC = 115º i ∢ABC = 90º, odredi ostale uglove četvorougla.

11. Izračunaj uglove paralelograma ako se uzastopni uglovi razlikuju za 40º.

12. Izračunaj uglove paralelograma ako je zbir naspramnih uglova 158º.

13. Izračunaj uglove paralelograma ako se uglovi na jednoj stranici odnose kao 1:3.

14. Izračunaj uglove paralelograma ako je jedan ugao 215º, a svi ostali uglovi jednaki.

15. Izračunaj uglove paralelograma ako su dva para naspramnih uglova jednaki, a jedan oštar ugao je 50º.

16. Izračunaj uglove paralelograma ako dijagonala deli uglove iz kojih izlazi na 38º i 59º, i na 41º i 26º.

17. Odredi uglove paralelograma ako je β = 32º?
18. Spoljašnji ugao paralelograma je 78º. Odredi unutrašnje uglove?
19. Spoljašnji ugao paralelograma je 4 puta veći od unutrašnjeg. Odredi unutrašnje uglove?
20. Jedan unutrašnji ugao paralelograma je 3 puta manji od drugog. Odredi sve unutrašnje uglove?

Zadaci iz drugih oblasti

back to top