MatematikaZbir uglova u četvorouglu

Zbir uglova u četvorouglu

Obrada - Zbir uglova u četvorouglu

Zbir uglova u četvorouglu je 360º.

zbir uglova u četvorouglu

Zbir spoljašnjih uglova četvorougla je 360º.

Zadaci za vežbanje

1. Da li dati uglovi mogu biti uglovi četvorougla?

a) 78º, 84º, 43º, 150º

b) 60º, 75º, 120º, 105º

c) 100º, 82º, 144º, 44º

2. Koliki je 4. ugao četvorougla ako su ostala tri ugla prava?

3. Ako je jedan ugao četvorougla je 60º, odredi koliki je spoljašnji njemu odgovarajući ugao.

4. Izračunaj četvrti ugao četvorougla, ako su ostala tri ugla 74º, 133º i 68º. Nakon toga, izračunaj sve spoljašnje uglove tog četvorougla.

5. Dijagonala AC deli četvorougao ABCD na 2 jednakostranična trougla. Izračunaj sve uglove tog četvorougla.

6. Izračunaj sve uglove četvorougla ako se oni redom razlikuju za 30º.

7. Izračunaj sve uglove četvorougla ako je poznato da je:

β = 2α, γ = β + 80º i δ = α + 40º

8. Izračunaj sve uglove četvorougla ako je poznato da je:

β = 3α, γ = α + 70º i δ = γ – 40º

9. Dijagonala AC deli četvorougao ABCD na dva jednakokraka trougla ABC i ADC, tako da je AC=AD i AC=AB. Ako su uglovi ∢ADC = 50º i ∢ABC = 30º, odredi ostale uglove četvorougla.

back to top