MatematikaZbir uglova mnogougla

Zbir uglova mnogougla

Zadaci za vežbanje

1. Koliki je zbir unutrašnjih uglova kod trougla i čevorougla?

2. Naći zbir unutrašnjih uglova kod mnogougla koji ima 12 stranica.

3. Koliko dijagonala ima mnogougao čiji je zbir unutrašnjih uglova 1260º?

4. Ako su četiri ugla petougla 60º, 90º, 110º i 130º, koliko stepeni ima peti ugao?

5. Spoljašnji ugao pravilnog mnogougla je 20º. Odredi zbir unutrašnjih uglova i ukupan broj dijagonala tog mnogougla.

6. Zbir svih unutrašnjih i spoljašnjih uglova pravilnog mnogougla je 1800. Odredi broj njegovih stranica i jedan njegov unutrašnji ugao. 

7. Jedan spoljašnji ugao pravilnog mnogougla je 60º. Koliko taj mnogougao ima stranica?
8. Jedan spoljašnji ugao pravilnog mnogougla je 60º. Koliko taj mnogougao ima stranica?
9. Centralni ugao pravilnog mnogougla je 45º. Koji mnogougao je u pitanju?
10. Odredi mnogougao čiji je zbir svih unutrašnjih uglova dva puta veći od zbira svih unutrašnjih uglova jedanaestougla.
11. Neka je ABCDE pravilan petougao sa centrom u tački O. Izračunati uglove četvorougla NOBC gde je tačka M središte stranice AB.
12. Koliko stranica ima pravilni mnogougao ako je spoljašnji ugao 7º30?
back to top