MatematikaZavisnost proizvoda od promene činilaca

Zavisnost proizvoda od promene činilaca

Zadaci za vežbanje

1. Šta će se desiti sa proizvodom brojeva 10 i 5, ako se prvi činilac smanji dva puta?

2. Šta će se desiti sa proizvodom brojeva 4 i 3, ako se prvi činilac poveća dva puta?

3. Šta će se desiti sa proizvodom brojeva 6 i 7, ako se bilo koji od činilaca poveća 3 puta?

4. Šta će se desiti sa proizvodom brojeva 7 i 10, ako se jedan činilac poveća 2 puta, a drugi činilac smanji 2 puta?

5. Ako je a · b = 128, izračunaj:

a) (a · 2) · b =

b) a · (b · 4) =

c) (a · 3) · (b · 4) =

d) a · (b : 2) =

e) (a · 3) · (b : 3) =

6. Proizvod je x · y · c = 426. Ako svaki od činilaca umanjiš 2 puta, šta će se desiti sa proizvodom? Koliki će biti novi proizvod?
7. Upiši broj koji nedostaje. Primeni svojstvo stalnosti proizvoda.

a) 20 · 60 = ___ · 30

b) 10 · 90 = 30 · ___

c) 60 · __ = 20 · 90

8. Proizvod dva broja je 214. Bez računanja odgovori šta će se desiti sa proizvodom ako se jedan činilac uveća 4 puta, a drugi smanji 4 puta?

9. Proizvod dva broja je 356. Bez računanja odgovori šta će se desiti sa proizvodom ako se jedan činilac uveća 6 puta, a drugi smanji 3 puta?

10. Proizvod dva broja je 218. Bez računanja odgovori šta će se desiti sa proizvodom ako se jedan činilac uveća 4 puta, a drugi smanji 8 puta?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top