MatematikaZavisnost količnika od promene deljenika i delioca

Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca

Zadaci za vežbanje

1. Šta će se desiti sa količnikom brojeva 10 i 5, ako se deljenik smanji dva puta?

2. Šta će se desiti sa količnikom brojeva 12 i 4, ako se deljenik poveća tri puta?

3. Šta će se desiti sa količnikom brojeva 15 i 5, ako se delilac poveća 3 puta?

4. Šta će se desiti sa količnikom brojeva 24 i 4, ako se delilac smanji 2 puta?

5. Šta će se desiti sa količnikom brojeva 35 i 5, ako se deljenik poveća 2 puta, a i delilac poveća 2 puta?

6. Šta će se desiti sa količnikom brojeva 24 i 8, ako se deljenik poveća 2 puta, a i delilac smanji 2 puta?

7. Ako je a : b = 4, izračunaj:

a) (a · 2) : b =

b) a : (b · 4) =

c) (a · 3) : (b · 4) =

8. Količnik x : y = 18. Ako i deljenik i delilac umanjiš 2 puta, šta će se desiti sa količnikom? Koliki će biti novi količnik?

9. Upiši broj koji nedostaje. Primeni svojstvo stalnosti proizvoda.

a) 24 : 8 = ___ : 4

b) 35 : 7 = 70 : ___

c) 60 : __ = 20 : 5

10. Količnik dva broja je 24. Bez računanja odgovori šta će se desiti sa količnikom ako se deljenik uveća 4 puta, a delilac smanji 4 puta?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top