MatematikaZapremina poliedra

Zapremina poliedra

Obrada

Da bi se izračunala zapremina poliedra, potrebno je znati njegovu osnovu i visinu.

 

Osnovu poliedra predstavlja geometrijsko telo na kome je poliedar izgrađen, a visina je dužina koja seže od osnove do vrha poliedra.

Zapremina poliedra se izračunava korišćenjem formule: V = Bh, gde je V zapremina poliedra, B je površina osnove poliedra i h je visina poliedra.

Na primer, ako imamo poliedar čija je osnova kvadrat sa stranicom a i visina h, zapremina poliedra se može izračunati kao: V = Bh = a2 h.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj zapreminu kocke ivice 6 cm.
2. Izračunaj zapreminu kvadra ivica 2 cm, 3 cm i 4 cm.
3. Uporedi zapremine kocke ivice 4 cm i kvadra dimenzija 2 cm, 4 cm i 6 cm.
4. Izračunati zapreminu pravilne trostrane prizme čija je osnovna ivica 5 cm, dok je visina prizme 9 cm.

5. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane prizme čija je osnovna ivica 3 cm, dok je visina prizme 10 cm.

6. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane prizme čija je osnovna ivica 5 cm, dok je visina prizme 3 cm.

7. Ako je zapremina pravilne četvorostrane prizme 200 cm3, a visina prizme 10 cm, kolika je površina te prizme.

8. Ako je zapremina pravilne trostrane prizme 12√3 cm3, a visina prizme 4 cm, kolika je površina te prizme.

9. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane prizme dijagonale 3 cm kod koje je dijagonala bočne strane 4 cm.
10. Izračunajte zapreminu poliedra čija je osnova pravougaonik sa stranicama a = 3 cm i b = 4 cm, a visina je h = 5 cm.
11. Izračunajte zapreminu poliedra čija je osnova kvadrat sa stranicom a = 6 cm, a visina je h = 7 cm.
12. Izračunajte zapreminu poliedra čija je osnova krug sa poluprečnikom r = 4 cm, a visina je h = 6 cm.
13. Izračunajte zapreminu poliedra čija je osnova trougao sa stranicama a = 5 cm, b = 6 cm i c = 7 cm, a visina je h = 8 cm.
14. zračunajte zapreminu poliedra čija je osnova šesterougaonik sa stranicom a = 5 cm, a visina je h = 8 cm.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top