MatematikaZapremina kocke

Zapremina kocke

Obrada - Zapremina kocke

Zapremina je mera prostora koji zauzima neko trodimenzionalno telo.

Ako je ivica kocke a, zapremina kocke je V=a3

Drugim rečima, zapremina kocke je kub dužine njene ivice.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj zapreminu kocke ako su njene ivice a=2cm.

2. Izračunaj zapreminu kocke ako su njene ivice a=0.4cm.

3. Odredi zapreminu kocke čija je površina 150m2

4. Koliko litara vode može da stane u akvarijum oblika kocke čija je ivica 50cm.

5. Zapremina kocke je 729 cm3. Izračunaj površinu te kocke.

6. Zbir dužina svih ivica kocke je 12 cm. Izračunaj zapreminu kocke.

7. Kolika je zapremina kocke čija je jedna strana kvadrat obima 16 cm?

8. Površina kocke je jednaka površini pravougaonika čije su stranice 10 cm i 15 cm. Kolika je zpremina te kocke?

9. Ako je površina kocke 294 cm, kolika je zapremina te kocke?
10. Zbir svih ivica kocke je 132 cm. Izračunaj zapreminu te kocke.
11. Zapremina kocke je 125 cm3. Kolika je površina kocke?

12. Ako se ivica kocke poveća dva puta koliko puta se poveća površina, a koliko puta zapremina kocke?

13. Ako se zapremina kocke umanji 27 puta, koliko puta je smanjena njena ivica?
14. Kada se ivica kocke poveća za 1cm, njena površina se poveća za 54cm2. Izračunaj površinu i zapreminu kocke.
15. Kada se ivica kocke umanji za 2cm, njena površina se smanji za 216cm2. Za koliko se tada smanji zapremina kocke?
16. Ako se ivica kocke uveća za 1cm, njena površina se uveća za 366cm2. Kolika je zapremina prvobitne kocke?
18. Zbir ivica kocke je 1224cm. Kolika je površina, a kolika zapremina te kocke?
19. Data je drvena kocka čija je ivica 3cm. Da li se ta kocka može iseći na 20 manjih kocki, tako da su merni brojevi ivica svih kocki prirodni brojevi?
20. Kocka ivice 6cm razrezana je na manje, podudarne kocke čije su ivice prirodni brojevi. Koliko takvih kocki može biti?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top