MatematikaVisina trougla i ortocentar

Visina trougla i ortocentar

Obrada - Visina trougla i ortocentar

Visina trougla je duž čija je jedna krajnja tačka teme trougla, a druga podnožje normale spuštene iz tog temena na pravu određenu naspramnom stranicom.

Sve prave koje sadrže visine trougla se seku u jednoj tački koju nazivamo ortocentar i obeležavamo sa H.

Za ortocentar važi:

  • Ortocentar oštrouglog trougla pripada unutrašnjosti trougla.
  • Ortocentar pravouglog trougla je teme pravog ugla.
  • Ortocentar tupouglog trougla se nalazi van trougla.

Zadaci za vežbanje

1. Konstruiši trougao ABC sa stranicom AB 4cm i uglovima α=60º и β=75º. Nakon toga odredi ortocentar tog trougla.

2. Konstruiši pravougli trougao čije su katete 3cm i 4cm i odredi njegov ortocentar.

3. Konstruiši jednakostranični trougao obima 18cm i odredi njegov ortocentar.

4. Konstruiši jednakokraki trougao čiji je krak 6cm i ugao između krakova 45º. Odredi ortocentar tog trougla.

5. Konstruiši jednakokraki trougao čiji je spoljašnji ugao 75º, a najduža stranica 7cm. Odredi ortocentar tog trougla.

6. Ako je tačka H ortocentar trougla, dokazati da je ∢AHB + ∢ACB = 180
7. Visina koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla gradi sa jednom katetom ugao od 31º. Odrediti oštre uglove tog trougla.
8. Dat je jednakokraki trougao ABC sa osnovicom AB. Visina koja odgovara kraku BC gradi ugao od 35º sa osnovicom AB. Izračunaj unutrašnje uglove trougla ABC.
9. Dat je jednakokraki trougao ABC sa osnovicom AB. Visina koja odgovara kraku BC gradi ugao od 35º sa krakom AC. Izračunaj unutrašnje uglove trougla ABC.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top