MatematikaUređenost skupa prirodnih brojeva

Uređenost skupa prirodnih brojeva

Obrada

Brojevi 1,2,3,4,…,100,101,102,…,1 000 000,… i tako dalje su prirodni brojevi.

Skup prirodnih brojeva označavamo sa N.

Najmanji prirodan broj je broj 1, a najveći prirodni broj ne postoji.

0 nije prirodan broj. Ako skupu prirodnih brojeva dodamo broj 0,dobijamo prošireni skup N0

Sledbenik datog broja je prirodni broj n za 1 veći od datog broja.

Prethodnik datog broja je prirodni broj n za 1 manji od datog broja.

Ako između dva prirodna broja nema drugih prirodnih brojeva onda su ta dva broja uzastopna. Npr. brojevi 18 i 19 su uzastopni brojevi ,jer između njih nema prirodnih brojeva.

Ako a nije manje od b,tada je a = b ili a > b,pišemo a ≥ b(a je veće ili jednako b)

Ako a nije veće od b,tada je a = b ili a < b, pišemo a ≤ b (a je manje ili jednako b)

Zadaci za vežbanje

1. Koji je najmanji prirodan broj?

2. Da li 0 pripada skupu prirodnih brojeva?

3. Prethodnik broja 12 je broj ____________________

    Sledbenik broja 12 je broj ____________________

4. Prethodnik broja 50 je broj ____________________

    Sledbenik broja 50 je broj ____________________

5. Prethodnik broja 100 je broj ____________________

    Sledbenik broja 100 je broj ____________________

6. Poređaj sledeće brojeve od najmanjeg do najvvećeg:

4, 4000, 400000, 400, 4000000, 40

7. Odredi prethodnik i sledbenik broja 47

8. Odredi prethodnik i sledbenik broja 96

9. Napiši tri uzastupna dvocifrena broja

10. Napiši pet uzastopnih trocifrenih brojeva

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top