MatematikaUpoređivanje brojeva do 1000

Upoređivanje brojeva do 1000

Obrada

Upoređivanje brojeva do 1000 se vrši tako što se broj podeli na cifre stotina, cifre desetica i cifre jedinica, a zatim se te cifre uporede na sledeći način:

Ako je cifra stotina različita kod brojeva koje upoređuješ, veći je onaj broj čija je cifra stotina veća.

Ukoliko su cifre stotina u brojevima koje upoređuješ jednake, onda je veći onaj broj čija je cifra desetica veća.

Ukoliko su i cifre stotina i cifre desetica jednake, veći je onaj broj kome je cifra jedinica veća.

Zadaci za vežbanje

1. Uporedi brojeve:

a) 243 _____ 178

b) 199 _____ 401

c) 799 _____ 803

d) 426 _____ 419

e) 587 _____ 588

2. Poređaj brojeve od najmanjeg do najvećeg:

a) 454, 318, 297, 299, 321, 419, 198, 365, 455, 175

b) 222, 218, 314, 639, 301, 205, 185, 342, 414, 215

3. Poređaj brojeve od najvećeg do najmanjeg:

a) 312, 213, 734, 208, 314, 321, 193, 302, 418, 195

b) 116, 817, 702, 216, 356, 365, 118, 278, 352, 807

4. Napiši prethodnike sledećih brojeva:

a) ____ 178

b) ____ 314

c) ____ 400

d) ____ 240

e) ____ 101

5. Napiši sledbenike sledećih brojeva:

a) 195 ____

b) 233 ____

c) 479 ____

d) 399 ____

e) 201 ____

6. Napiši sve brojeve koji se nalaze između brojeva 347 i 356.

7. Napiši sve parne brojeve koji se nalaze između brojeva 695 i 713.

8. Napiši najveći broj četvrte stotine.

9. Napiši najveći neparni broj pete stotine.

10. Napiši najveći parni broj osme stotine.

11. Od cifara 3, 5 i 8 zapiši sve trocifrene brojeve koji se mogu napisati tako da se cifre ne ponavljaju.

12. Od cifara 2, 0 i 9 zapiši sve trocifrene brojeve koji se mogu napisati tako da se cifre ne ponavljaju.

13. Napiši sve brojeve treće stotine kojima se vrednost ne menja ako cifre jedinica i cifre desetica zamene mesta.

14. Napiši sve brojeve pete stotine kod kojih je zbir cifara jedinica i desetica jednak cifri stotina.

15. Napiši sve brojeve osme stotine kod kojih je zbir cifara jedinica i desetica jednak cifri stotina.

16. Dati su brojevi  360, 729, 630, 281, 528, 157 и 415. Poređaj ove brojeve od najvećeg do najmanjeg.

17. Uporedi brojeve:

523 ___ 325

499 ___ 500

103 ___ 102

514 ___ 415

Zadaci za 3. razred

back to top