MatematikaUglovi i obeležavanje uglova

Uglovi i obeležavanje uglova

Obrada - Uglovi i obeležavanje uglova

Ugao je deo ravni oivičen sa dve poluprave koje imaju zajednički početak.

Te dve poluprave koje prave ugao, zovu se kraci ugla.

Zajednička tačka iz koje polaze kraci ugla, zove se teme ugla.

uglovi i obelezavanje uglova

Ugao možemo obeležavati na različite načine:

– slovima grčkog alfabeta npr 𝞪, β, δ,…

– oznakom za ugao u kombinaciji sa temenom npr ∢O

– oznakom za ugao u kombinaciji sa tačkama na kracima i temenom npr ∢AOB u slučaju kao na slici

– oznakom za ugao u kombinaciji sa polupravama koje grade ugao i temenom npr ∢pOq u slučaju kao na slici

Jedinica za ugao je stepen u oznaci º ili radijan u oznaci rad

Kraci ugla formiraju dva ugla. Jedan je konveksan, a drugi konkavan.

Konveksni ugao je ugao manji od 180º, dok je konkavan ugao onaj koji je veći od 180º.

Zadaci za vežbanje

  1. Nacrtaj neki ugao ∢AOB i obeleži poznate tačke na njemu

2. Nacrtaj ∢pOq i obeleži tačke A na kraku p, B na kraku q i tačku C koja pripada konveksnom uglu, ali ne pripada kracima, i tačku D koja pripada konkavnom uglu, ali ne pripada kracima

back to top