MatematikaTrougao i četvorougao

Trougao i četvorougao

Zadaci za vežbanje

1. Da li je veći obim kvadrata stranice 5 cm ili jednakostraničnog trougla stranice 5 cm?

2. Obim jednog kvadrata je 16 cm. Koliki je obim trougla čije su sve tri stranice jednake stranici tog kvadrata?

back to top