MatematikaSličnost trouglova

Sličnost trouglova

Zadaci za vežbanje - Sličnost trouglova

1. Štap dužine 1m pravi senku čija je dužina 80cm. Kolika je dužina senke stuba visine 2,5m?

2. Štap dužine 1m pravi senku čija je dužina 80cm. Kolika je visina stuba čija senka ima dužinu 4m?
3. Stranice trougla su 15cm, 20cm i 12cm Kolike su stranice sličnog trougla ako je njegova najduža stranica 18cm?
4. Stranice trougla su 15cm, 20cm i 12cm Kolike su stranice sličnog trougla ako je njegova najkraća stranica 18cm?
5. Trouglovi ABC i A1B1C1 su slični. Stranice trougla ABC su AB=6cm, BC=7cm, CA=8cm, a najveća stranica trougla A1B1C1 je 6cm. Izračunaj obim trougla A1B1C1.

6. Da li su slični trouglovi ABC i A1B1C1 ako je:

ACB = A1B1C= 90º

AC = 8cm,

BC=6cm,

B1C1=9cm,

A1B1=15cm

7. Obim jednakokrakog trougla je 64cm, pri čemu je krak za 8cm duži od osnovice. Izačunaj dužinu obima O1 njemu sličnog trougla čija je dužina osnovice 18cm.

back to top