Skupovi

Zadaci za vežbanje - Skupovi

1. Dati su skupovi A = {1, 4, 7, 8} i B = {2, 4, 5, 6, 7}. Odrediti elemente skupova A ∪ B i A \ B

2. Dati su skupovi A = {1, 3, 4, 5, 9} i B = {1, 2, 3, 4, 5}. Odrediti elemente skupova A ∪ B, A ∩ B i A \ B.

3. Dati su skupovi A = {1, 3, 4, x, z}, B = {3, 7, 9, y} i C = {1, 2, 4, 9, x, a}. Odrediti elemente skupova (A ∪ B) \ C, (A ∩ C) ∪ B i (A \ B) \ (A \ C).

4. Dati su skupovi A = {2,5,8,10}, B = {4,8,9,10}. Upiši znak ∈ ili ∉ tako da tvrđenje bude tačno:

a) 2 _______ A

b) 4 _______ A

c) 8 _______ B

d) 5 _______ B

e) 9 _______ A

5. Dati su skupovi A = { 2,3,4,5,7}, B = {4,5,6,7,8}. Prikaži skupove A i B Venovim dijagramom i odredi  A ∩ B, A \ B, A ∪ B, B \ A

6. Dati su skupovi A = { x | x ∈ N, 2 ≤ x ≤ 8}, B = {x | x ∈ N0,  x < 5} i C = {x | x ∈ N, x je paran broj prve desetice }. Nacrtaj Venov dijagram skupova A, B i C i odredi elemente skupa (A ∩ B) \ C.

7. Dati su skupovi A = { x | x ∈ N, 5 ≤ x ≤ 12}, B = {x | x ∈ N, 3 < x ≤ 9} i C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Nacrtaj Venov dijagram i odredi elemente skupova A ∩ B, A \ B, A ∪ B, (A ∪ B) \ C, (A ∩ B) \ (A ∩ C) 

8. Dati su skupovi A = {1,4,7,9} i B = {3,5,6,7}. Da li su tačna sledeća tvrđenja:

a) 2 ∈ A

b) 4 ∈ B

c) 7 ∈ B

d) 7 ∈ A

e) 5 ∈ A

9. Dat je skup A = {1,2,3,4,5}. Da li 8 pripada skupu A?

10. Dat je skup A = {1,2,3,7,10}. Da li 7 pripada skupu A?

11. Nabrajanjem elemenata zapiši skup čiji su elementi svi parni brojevi druge desetice.

12. Nabrajanjem elemenata zapiši skup čiji su elementi svi neparni brojevi prve desetice.

13. Prikaži Venovim dijagramom sve prirodne brojeve manje od 8.

14. Prikaži Venovim dijagramom sve prirodne brojeve manje od 12, a veće od 6.

Dodatni zadaci iz oblasti Skupova

back to top