MatematikaSkup racionalnih brojeva

Skup racionalnih brojeva

Obrada - Skup racionalnih brojeva

Skup racionalnih brojeva čine svi brojevi koje možemo prikazati u obliku razlomka, tj količnika brojeva a i b (a/b), gde je a celi broj koji nazivamo brojiocem, a b prirodan broj koji nazivamo imeniocem.

Skup racionalnih brojeva obeležavamo sa Q i uveden je jer operacija deljenja nije bila moguća uvek na skupu celih brojeva, pošto nisu svi brojevi deljivi sa drugim celim brojevima. Ako su a, b, c iz skupa celih brojeva, kažemo da je a deljivo sa b, ako postoji c takav da je a=bᐧc.

Zadaci za vežbanje

1. Kojim brojem treba zameniti * tako da važi jednakost:

skup racionalnih brojeva
back to top