MatematikaSimetrala duži

Simetrala duži

Obrada - Simetrala duži

Prava je simetrala duži AB ako sadrži središte duži AB i ako je normalna na tu duž. Sve tačke na simetrali duži su podjednako udaljene od temena duži, pa je simetrala duži zapravo osa simetrije duži AB.

Simetralom duži duž delimo na jednake delove.

Zadaci za vežbanje

1. Konstruiši simetrale datih duži:

simetrala duži

2. Proizvoljno odredi tačke A i B. Konstruiši osu simetrije za tako postavljene tačke A i B.

3. Nacrtaj proizvoljnu duž AB i konstrukcijski je podeli na 4 jednaka dela 

4. Nacrtaj duž AB. Konstruiši duž MN čija je dužina 7/8 duži AB.

5. Nacrtaj duž AB. Konstruiši duž CD čija je dužina 9/8 duži AB.

6. Data je duž AB = 5,3 cm. Konstruisati simetralu s duži AB.

7. Data je duž AB = 6.4 cm. Podeli duž AB na 4 jednaka dela.

8. Data je duž AB = 12.4 cm. Podeli duž AB na 8 jednakih delova.

back to top