Redosled računskih operacija

Obrada

Redosled računskih operacija u izrazima u kojima su zastupljene zagrade je takav da se prvo računaju izrazi koji su u zagradama.

Primer:

75 – (25 + 10) = 75 – 35 = 40

Redosled računskih operacija u izrazu bez zagrada u kome su zastupljene samo operacije sabiranja i oduzimanja je takav da računamo redom kako je zapisano.

Primer:

75 – 25 + 10 = 50 + 10 = 60

Ukoliko u izrazu postoje operacija množenja ili deljenja, zajedno sa operacijom sabiranja ili oduzimanja, operacije množenja ili deljenja su operacije većeg prioriteta i one se prvo izračunavaju.

Primer:

Tačno -> 3 + 3 : 3 = 3 + 1 = 4

Netačno -> 3 + 3 : 3 = 6 : 3 = 2

 

Ukoliko u izrazu postoje operacije množenja i deljenja one se izvršavaju redosledom kako su zapisane.

 

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj vrednost izraza:

13 – 4 ᐧ 2 + 19 = ___________________

31 + 9﹕3 – 27 = ___________________

17 + 7 ᐧ 3 – 14 ᐧ 2 = ___________________

28 – 3 ᐧ 2 + 6 = ___________________

64 – (9 ᐧ 5 + 6﹕2) = ___________________

40 – ( 22 : 2 + 9 ) = ____________________

325 : 25 – 125 : 5 = ____________________

2. Izračunaj vrednost izraza:

147 + 344 : 8 – ( 3 + 27 : 3 + 8 ∙ 7 – 17 ) = ____________________

212 ∙ 2 – 252 : 7 + ( 32 – 18 : 2 + 9 ∙ (12 – 4) ) = ____________________

354 – 24 : 6 + 18 ∙ 8  = ____________________

3. Izračunaj:

12679 – 2·700 + 13245 =

34759 – 39ᐧ99 – 14·87 =

9738 + ( 6758 – 99:9 ) – 745 =

3. Izračunaj zbir u kome su sabirci zbir, razlika, proizvod i količnik brojeva 92 i 23

4. Izračunaj razliku u kojoj je umanjenik  proizvod brojeva 74 i 11 a umanjilac  količnik brojeva 42000 i 7

5. Najduža železnička traka na svetu je poznata kao ,,Novi put svile” i povezuje kineski grad Jivu i Madrid. Prve sedmice voz koji ide po toj traci je prešao onoliko kilometara koliki je količnik brojeva 39159 i 19. Druge sedmice je prešao duplo više.Treće sedmice voz je prešao onoliko kilometara koliki je proizvod brojeva 30 i 229. Koliko kilometara je dugačka ta železnička traka?

 
back to top