MatematikaPrimena pitagorine teoreme na romb

Primena pitagorine teoreme na romb

Obrada

Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje

1. Oštar ugao romba je 60º i stranica dužine 4 cm. Kolika je površina tog romba?

2. Oštar ugao romba je 45º i stranica dužine 4 cm. Koliki je obim i površina tog romba?

3. Površina romba je 216 cm2 i jedna dijagonala 18 cm. Izračunaj dužinu stranice i visinu romba.

4. Izračunaj površinu i dužine dijagonala romba čija je stranica dužine 12 cm, a jedan ugao ima 60º.

5. Izračunaj obim romba čija je površina 864 cm2, a jedna dijagonala ima dužinu 36 cm.
6. Izračunaj obim romba čija je jedna dijagonala dva puta duža od druge, ako mu je površina 64cm2.
7. Izračunaj površinu romba stranice dužine 17 cm i jedne dijagonale dužine 30 cm.
8. Izračunaj površinu romba čija je dijagonala 10 cm a stranica 12 cm.
9. Izračunaj obim romba čije su dijagonale 50 cm i 48 cm.
10. Izračunaj površinu romba i poluprečnik upisane kružnice tog romba r, ako su mu dijagonale dužina 8 cm i 15 cm.
back to top