MatematikaPrimena pitagorine teoreme na pravougli trapez

Primena pitagorine teoreme na pravougli trapez

Obrada

Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim i dužine dijagonala pravouglog trougla čije su osnovice 3 cm i 11 cm, a visina trapeza 6 cm.

2. Izračunaj obim pravouglog trapeza čija je površina 24 m2, a dužine osnovica 6 cm i 10 cm.
back to top