Primena pitagorine teoreme na pravougaonik

Obrada

Pitagorina teorema: Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje

1. Izračunati obim pravougaonika ako je dijagonala 10cm, a jedna stranica 8cm.

2. Obim pravougaonika je 56 cm, a jedna njegova stranica je 12 cm. Izračunaj površinu tog pravougaonika.

3. Ako su stranice praougaonika 6 cm i 8 cm, kolika je dijagonala pravougaonika?

4. Ako su dijagonale pravougaonika 16 cm, i ako se seku pod uglom od 60º, odredi obim i površinu pravougaonika.

5. Duža stranica pravougaonika je 140% veća od njegove kraće stranice. Za koliko procenata je dijagonala tog pravougaonika veća od stranice?

6. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine. Koliki su im obimi ako je dijagonala kvdrata 6√2 cm, a jedna stranica pravougaonika je 12cm.
7. Dijagonala ekrana laptopa je 50 cm. Ekran je pravougaonog oblika dužine 40 cm. Kolika je njegova širina?
back to top