MatematikaPrimena Pitagorine teoreme na krug

Primena Pitagorine teoreme na krug

Obrada

Pitagorina teorema glasi: Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete.

Zadaci za vežbanje

1. Koliki je poluprečnik kruga ako je njegova tetiva dužine 14 cm udaljena od centra 24 cm.
2. Tetiva AB kruga K(0,10) je od centra kruga udaljena za 6cm. Izračunaj dužinu tetive AB.

3. Ako je tetiva poluprečnika dužine 6 cm koliko je njeno rastojanje od centra kruga?

4. Rastojanje tetiva AB i BC od centra kruga je 3 cm i 4 cm i važi da su AB i BC normalne duži. Izračunaj dužinu poluprečnika kruga.

5. Oko pravouglog trougla ABC, čija je kraća stranica jednaka 8 cm, opisan je krug poluprečnika 8.5 cm. Izračunaj obim i površinu trougla ABC.

6. Tetiva AB kruga k(O,6) je dužine 96 mm. Izračunaj dužinu tangentnih duži TA i TB ovog kruga ako je T presečna tačka tangenti kruga u tačkama A i B kružnice.

7. Dužina tetive kruga k(O,r) je 12 cm. Odredi poluprečnik ovog kruga ako je periferijski ugao nad ovom tetivom 45º.

8. Odredi dužinu tetive kruga k(O,6) ako je periferijski ugao nad tom tetivom 60º.

back to top