MatematikaPrimena pitagorine teoreme na jednakokraki trougao

Primena pitagorine teoreme na jednakokraki trougao

Obrada - Pitagorina teorema

Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje - Pitagorina teorema

1. Izračunaj obim i površinu jednakokrakog trougla čiji su kraci dužine 10 cm, a osnovica dužine 8cm. 

2. Ako su stranice trougla 14cm, 14cm i 5cm, da li taj trougao može biti pravougli?

3. Ako su stranice trougla 12cm, 12cm i 14cm, da li taj trougao može biti pravougli?

4. Izračunaj dužinu težišne duži koja odgovara kateti jednakokrako pravouglog trougla čija je hipotenuza 4√3.

5. Ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ABC je 30º, a krak je dužine 8 cm. Odredi površinu trougla.

6. Izračunaj obim i površinu jednakokrakog trougla čiji je jedan ugao 120º, a krak mu je dužine 10cm.

back to top