MatematikaPrimena pitagorine teoreme na jednakokraki trapez

Primena pitagorine teoreme na jednakokraki trapez

Obrada

Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza čije su osnovice 7 cm i 23 cm, a krak dužine 17 cm.
2. Izračunaj stranice jednakokrakog trapeza čija je kraća osnovica dužine 2 cm, dužina visine 6 cm, a jedan ugao 30º.

3. Izračunaj obim jednakokrakog trapeza visine 4 cm, ako su dužine osnovica 6 cm i 12 cm.

4. Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza čije su osnovice dužine 18 cm i 8 cm, a krak dužine 13 cm.
5. Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza čije je kraća osnovica 4 cm, dužina kraka 6√3 cm, a jedan ugao 30º.
6. Izračunaj krak jednakokrakog trapeza čije su osnovice 5 cm i 11 cm, a visina 4 cm.

7. Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza čije su osnovice 7 cm i 25 cm, a krak 15 cm.

8. Osnovice jednakokrakog trapeza su 5 cm i 9 cm. Izračunati obim i površinu trapeza ako je jedan od uglova 60º

9. Osnovice jednakokrakog trapeza su 5 cm i 9 cm. Izračunati obim i površinu trapeza ako je jedan od uglova 45º

back to top