MatematikaPribližna vrednost broja

Približna vrednost broja

Obrada - Približna vrednost broja

Kada decimalni zapis nekog broja ima 3 ili više decimala, najčešće ga svodimo na 2 decimale koristeći pravila zaokruživanja decimalnog broja.

Zaokruživanje decimalnog broja je zapravo određivanje pibližne vrednosti decimalnog broja.

Pravila pri zaokruživanju decimalnih brojeva

  • Ako je prva cifra koja se odbacuje manja od 5, broj se zaokružuje na prethodnoj cifri bez promene. Npr: 3,462 ≈ 3,46
  • Ako je prva cifra koja se odbacuje veća od 5, broj se zaokružuje tako što poslednju cifru koja se ne odbacuje povećamo za 1. Npr: 3,467 ≈ 3,47
  • Ako je prva cifra koja se odbacuje jednaka 5, a posle nje ima još cifara različitih od nule, zaokružujemo tako što poslednju cifru koja se ne odbacuje povećamo za 1. Npr: 3,465003 ≈ 3,47
  • Ako je prva cifra koja se odbacuje jednaka 5 i iza nje nema drugih cifara onda zaokruživanje vršimo primenom pravila parne cifre, tj:
    • Ako je cifra ispred parna ona se ne menja. Npr: 3,465 ≈ 3,46
    • Ako je cifra ispred neparna ona se povećava za 1. Npr: 3,475 ≈ 3,48

Zadaci za vežbanje

1. Primenom pravila zaokruživanja pronađi približnu vrednost sledećih brojeva zaokruženo na dve decimale:

a) 2,343

b) 4,238

c) 17,1456

d) 21,2905

e) 1,175

f) 0,845

2. Brojeve 3,25; 4,15; 3,251; 4,96 i 0,03 zaokruži na jednu decimalu.
3. Zaokruži na dve decimale brojeve 1,115; 4,225; 3,125; 9,997; 0,012.

4. Broj  na dve decimale brojeve 12,450834 zaokruži na:

a) 1 decimalu

b) 2 decimale

c) 3 decimale

d) 4 decimale

e) 5 decimala

Dodatni zadaci za 5. razred

back to top