MatematikaPravougli koordinatni sistem

Pravougli koordinatni sistem

Zadaci za vežbanje

1. Predstavi na brojevnoj pravoj brojeve 3, -7, 0.5, 9, 1.3, 1/4

2. Nacrtaj koordinatni sistem i u njemu predstavi tačke A(2,3), B(1,-4), C(-2,5), D(3,3), E(-1,-1)

3. Nacrtaj koordinatni sistem i u njemu predstavi tačke A(3,2), B(-1,-3), C(-2,-4), D(2,-2), E(3,4)

4. Odredi kom kvadrantu pripadaju tačke A(1,-3), B(-1,-2), C(2,1), D(3,-3), E(-1,5)

5. Napiši koordinate tri tačke koje pripadaju I kvadrantu.

6. Napiši koordinate tri tačke koje pripadaju II kvadrantu.

7. Napiši koordinate tri tačke koje pripadaju III kvadrantu.

8. Napiši koordinate tri tačke koje pripadaju IV kvadrantu.

9. Odredi koordinate tačke koja ima istu ordinatu kao tačka A(2,3) i isti apscisu kao tačka B(-1,-5)

10. Odredi koordinate tačke koja ima istu ordinatu kao tačka A(3,-2) i isti apscisu kao tačka B(1,2)

11. Napiši koordinate 2 tačke koje pripadaju x osi i 2 tačke koje pripadaju y osi.

12. Napiši koordinate tačke A koja je simetrična tački B(3,2) u odnosu na x osu.

13. Napiši koordinate tačke A koja je simetrična tački B(-2,5) u odnosu na y osu.

14. Napiši koordinate tačke A koja je simetrična tački B(1,-2) u odnosu na koordinatni početak.

15. Napiši koordinate tačke koja je središte duži AB, ako su koordinate tačke A(2,3), a tačke B(6,3)

back to top