Površina pravougaonika

Obrada - Površina kvadrata

Površina pravougaonika jednaka je proizvodu susednih stranica. 

Ako je stranica pravougaonika a i b, površina pravougaonika je P=aᐧb

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu pravougaonika ako su njegove stranice a=3cm i b=5cm.

2. Izračunati obim i površinu pravougaonika čije su stranice 4cm i 7cm.

3. Izračunati obim i površinu pravougaonika ako je jedna stranica 16cm a druga za 7cm kraća.

4. Travnjak pravougaonog oblika ima dužinu 12m i širinu 4m. Za koliko se njegova površina razlikuje od površine travnjaka kvadratnog oblika istog obima?
5. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine. Ako je stranica kvadrata 12cm, a jedna stranica pravougaonika 9 puta duža od druge stranice pravougaonika, odrediti obim tog pravougaonika.

6. Stranica a pravougaonika iznosi 18cm, a stranica b je tri puta kraća. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.

7. Površina pravougaonika iznosi 48cm2, a njegova kraća stranica je 6cm. Izračunaj obim pravougaonika.

8. Obim pravougaonika iznosi 80cm, a njegova duža stranica je 25cm. Izračunaj površinu pravougaonika.

9. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine od 100cm2. Duža stranica pravougaonika je dva puta veća od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.
10. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine od 64cm2. Kraća stranica pravougaonika je za 17cm duža od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.

11. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake obime od po 80cm. Duža stranica pravougaonika je za 5cm veća od stranice kvadrata. Izračunaj njihove površine.

12. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake obime od po 48cm. Kraća stranica pravougaonika je za 3cm manja od stranice kvadrata. Izračunaj njihove površine.

13. Obim pravougaonika iznosi 16cm. Naći takav pravougaonik sa najvećom površinom.

14. Površina pravougaonika iznosi 12cm2. Naći takav pravougaonik sa najvećim obimom.
15. Kolika je površina pravougaonika ako je jedna stranica 3/5 druge a obim pravougaonika je 40cm?
16. Prozor ima dužinu od 90 cm i širinu od 60 cm. Ako je ivica prozora debela 5 cm kolika je površina koju pokriva staklo?
back to top