MatematikaPovršina pravougaonika

Površina pravougaonika

Obrada - Površina kvadrata

Površina pravougaonika jednaka je proizvodu susednih stranica. 

Ako je stranica pravougaonika a i b, površina pravougaonika je P=aᐧb

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu pravougaonika ako su njegove stranice a=3cm i b=5cm.

2. Izračunati obim i površinu pravougaonika čije su stranice 4cm i 7cm.

3. Izračunati obim i površinu pravougaonika ako je jedna stranica 16cm a druga za 7cm kraća.

4. Travnjak pravougaonog oblika ima dužinu 12m i širinu 4m. Za koliko se njegova površina razlikuje od površine travnjaka kvadratnog oblika istog obima?
5. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine. Ako je stranica kvadrata 12cm, a jedna stranica pravougaonika 9 puta duža od druge stranice pravougaonika, odrediti obim tog pravougaonika.

6. Stranica a pravougaonika iznosi 18cm, a stranica b je tri puta kraća. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.

7. Površina pravougaonika iznosi 48cm2, a njegova kraća stranica je 6cm. Izračunaj obim pravougaonika.

8. Obim pravougaonika iznosi 80cm, a njegova duža stranica je 25cm. Izračunaj površinu pravougaonika.

9. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine od 100cm2. Duža stranica pravougaonika je dva puta veća od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.
10. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine od 64cm2. Kraća stranica pravougaonika je za 17cm duža od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.

11. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake obime od po 80cm. Duža stranica pravougaonika je za 5cm veća od stranice kvadrata. Izračunaj njihove površine.

12. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake obime od po 48cm. Kraća stranica pravougaonika je za 3cm manja od stranice kvadrata. Izračunaj njihove površine.

13. Obim pravougaonika iznosi 16cm. Naći takav pravougaonik sa najvećom površinom.

14. Površina pravougaonika iznosi 12cm2. Naći takav pravougaonik sa najvećim obimom.
15. Kolika je površina pravougaonika ako je jedna stranica 3/5 druge a obim pravougaonika je 40cm?
16. Prozor ima dužinu od 90 cm i širinu od 60 cm. Ako je ivica prozora debela 5 cm kolika je površina koju pokriva staklo?
17. Koliko se cvetova može ubrati sa leje pravougaonog oblika, dimenzija 8m i 2m, ako se sa svakog kvadratnog metra ubere po 28 cvetova?
18. Kolike mogu biti stranice pravougaonika čija je površina 1ha?
19. Pod kvadratnog oblika stranice 4m treba popločati keramičkim pločicama čije su dimenzije 20cm i 25cm. Koliko pločica treba nabaviti?
20. Sa jednog ara zemljišta dobije se 100kg paprike. Koliko se paprike dobije sa jedne kvadratne parcele oblika kvadrata stranice 30m? Koliko se kilograma dobije sa jednog hektara?
21. Koliko boje treba da se oboje dva zida, jednog dimenzija 8m i 2m i drugog dimenzija 6m i 2m, ako se za 4m2 zida utroši 1l farbe ?
22. Traka dužine 5dm ima površinu 1050cm2. Kolika je širina te trake?
23. Koliko je potrebno stakla za novu zgradu koja ima 24 stana, a u svakom stanu po 10 prozora veličine 1.5m i 80cm?
24. Njiva je oblika pravougaonika dužine 0,6km i širine 70m. Kolika je površina njive u arima? Koliko metara žice je potrebno da se ogradi njiva ako ograda sadrži 8 redova žice?
25. Traka dužine 5 dm ima površinu 1050 cm2. Kolika je širina te trake?
26. Koliko je potrebno stakla za novu zgradu koja ima 24 stana, a u svakom stanu po 10 prozora veličine 1.5m i 80cm ?
27. Kolika je jedna stranica pravougaonika, ako je njegova površina 340 dm2 a dužina druge stranice iznosi 17dm?

28. Ako jednu stranicu kvadrata produžimo za 3 cm, a drugu za 4 cm, dobićemo pravougaonik koji ima površinu za 61 cm2 veću od površine kvadrata. Koliki je obim, a kolika površina pravougaonika?

29. Ako jednu stranicu kvadrata produžimo za 1 cm, a drugu za 2 cm, dobićemo pravougaonik koji ima površinu za 38 cm2 veću od površine kvadrata. Koliki je obim, a kolika površina pravougaonika?

30. Ako jednu stranicu kvadrata uvećamo 4 puta, a drugu 3 puta, dobićemo pravougaonik koji ima površinu  96 cm2. Za koliko će obim tako dobijenog pravougaonika biti veći od obima kvadrata?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top