MatematikaPovršina kvadrata

Površina kvadrata

Obrada - Površina kvadrata

Površina kvadrata jednaka je proizvodu susednih stranica. Pošto su sve stranice kvadrata jednake, onda je površina kvadrata zapravo jednaka kvadratu njegove stranice.

Ako je stranica kvadrata a, površina kvadrata je P=a2

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegova stranica a=3cm

2. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegov obim 40cm.

3. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegova stranica za 2cm manja od stranice kvadrata čija je površina 16cm2.

4. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegova stranica duplo veća od stranice kvadrata obima 36 cm.

5. Koliki je obim kvadrata čija je površina 81cm2?

6. Potrebno je ofarbati zid škole koji je oblika kvadrata čija je stranica 8m. Koliko je farbe potrebno za farbanje zida, ako znaš da je za 1m2 potrebno 2l farbe.
7. Kvadrat je sa dve paralelne prave podeljen na tri pravougaonika širine 2m, 3m i 5m. Kolika je površina tog kvadrata?
8. Šahovska tabla je oblika kvadrata i ima 64 polja. Obim svakog polja je 16cm. Izračunaj površinu šahovske table.
9. Oko dvorišta kvadratnog oblika obima 40m izgrađena je staza širine 1m. Kolika je površina staze?

10. Koliko kvadrata čije su stranice 2 cm pokrivaju površinu od 36cm2?

11. Izračunaj površinu kvadrata čiji je obim 2.4 dm.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top