MatematikaPovršina kvadrata

Površina kvadrata

Obrada - Površina kvadrata

Površina kvadrata jednaka je proizvodu susednih stranica. Pošto su sve stranice kvadrata jednake, onda je površina kvadrata zapravo jednaka kvadratu njegove stranice.

površina kvadrata
Formula za površinu kvadrata

Ako je stranica kvadrata a, površina je P=a2

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegova stranica a=3cm

2. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegov obim 40cm.

3. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegova stranica za 2cm manja od stranice kvadrata čija je površina 16cm2.

4. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegova stranica duplo veća od stranice kvadrata obima 36 cm.

5. Koliki je obim kvadrata čija je površina 81cm2?

6. Potrebno je ofarbati zid škole koji je oblika kvadrata čija je stranica 8m. Koliko je farbe potrebno za farbanje zida, ako znaš da je za 1m2 potrebno 2l farbe.
7. Kvadrat je sa dve paralelne prave podeljen na tri pravougaonika širine 2m, 3m i 5m. Kolika je površina tog kvadrata?
8. Šahovska tabla je oblika kvadrata i ima 64 polja. Obim svakog polja je 16cm. Izračunaj površinu šahovske table.
9. Oko dvorišta kvadratnog oblika obima 40m izgrađena je staza širine 1m. Kolika je površina staze?

10. Koliko kvadrata čije su stranice 2 cm pokrivaju površinu od 36cm2?

11. Izračunaj površinu kvadrata čiji je obim 2.4 dm.

12. Koliki je obim kvadrata čija je površina 49 m2?

13. Slagalicu pravougaonog oblika dimenzija 10 dm i 20 dm treba popuniti delovima kvadratnog oblika čija je stranica 5 cm. Koliko delova ima ta slagalica?

14. Kvadrat ima isti obim kao pravougaonik čija je širina 10cm, a površina 2dm2. Odredi dužinu stranice kvadrata.

15. Merna jedinica površine kvadrata je dva puta veća od merne jedinice njegovog obima. Koliki je obim, a kolika površina tog kvadrata?

16. Merna jedinica površine kvadrata je jednaka mernoj jedinici njegovog obima. Koliki je obim, a kolika površina tog kvadrata?

17. Oko travnjaka oblika kvadrata obima 48 metara izgrađena je staza širine 2 metra. Kolika je površina te staze?

18. Soba oblika pravougaonika širine 5 metara i dužine 4 metra pokrivena je tepihom oblika kvadrata stranice 3 metra. Izračunaj površinu poda koji nije prekriven tepihom.

19. Slagalicu pravougaonog oblika dimenzija 6 dm i 8 dm treba popuniti delovima kvadratnog oblika čija je stranica 5 cm. Koliko delova ima ta slagalica?
20. Na zemljištu dužine 30 metara i širine 15 metara sagrađena je kuća oblika kvadrata čije su stranice 10 metara. Kolika je površina bašte?

21. Marko želi da ofarba zid oblika kvadrata. Dužina stranice tog kvadrata je 5 metara. Koliko novca mu je potrebno za materijal, ako zna da mu je potrebno 2 litra za krećenje jednog kvadrata zida, a da 1 litar farbe košta 45 dinara.

22. Aleksa je nacrtao kvadrat na betonu i po liniji obima kvadrata poređao je 6 kamenčića na rastojanju od 4 cm jedan od drugog. Kolija je površina nacrtanog kvadrata?

23. Ako se stranica kvadrata poveća za 1 cm, onda se površina kvadrata poveća za 9 cm2. Koliki je obim kvadrata?

24. Ako se stranica kvadrata poveća za 1 cm, onda se površina kvadrata poveća za 13 cm2. Koliki je obim kvadrata?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top