MatematikaPojam i vrste mnogougla

Pojam i vrste mnogougla

Obrada - pojam i vrste mnogougla

Zatvorena izlomljena linija čije nesusedne stranice nemaju zajedničkih tačaka naziva se prosta zatvorena izlomljena linija.

Prosta zatvorena izlomljena linija se naziva mnogougaona linija.

Mnogougao može biti konveksan i nekonveksan.

Mnogougao je konveksan ako za bilo koje dve tačke koje pripadaju mnoguglu može da se povuče duž koja pripada mnogouglu.

Ukoliko mnogougao nije konveksan, onda je nekonveksan.

Osnovni elementi mnogougla su stranice, temena i unutrašnji uglovi mnogougla.

Osobine mnogougla:

  • Dve susedne stranice određuju unutrašnji ugao mnogougla.
  • Dve stranice mnogougla koje imaju zajedničko teme su susedne stranice mnogougla.
  • Duž čije su krajnje tačke nesusedna temena mnogougla naziva se dijagonala mnogougla.
  • Mnogougao ima jednak broj temena, uglova i stranica
  • Broj uglova, odnosno stranica određuje ime mnogougla. Na osnovu broja uglova razlikujemo trougao, četvorougao, petougao, šestougao, sedmougao i tako dalje.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj sedmougao, osmougao i četvorougao.

back to top