MatematikaPojam četvorougla, uglovi i dijagonale

Pojam četvorougla, uglovi i dijagonale

Obrada - Pojam četvorougla

Četvorougao je figura koju čine četvorougaona linija i njena unutrašnjost. 

Četvorougao može biti konveksan ili konkavan. U zadacima se podrazumeva da je konveksan, osim ako se drugačije ne naglasi.

Četvorougao određuju 4 tačke A, B, C i D od kojih nikoje 3 nisu kolinearne. Te tačke nazivamo temena četvorougla.

Duži AB, BC, CD i DA nazivamo stranice četvorougla.

Susedne stranice su one koje imaju zajedničko teme (npr AB i BC su susedne jer imaju zajedničko teme B).

Naspramne stranice su one koje nemaju zajedničko teme (npr AB i CD su naspramne jer nemaju zajedničko teme).

pojam cetvorougla

Dijagonale četvorougla su duži koje povezuju dva nesusedna temena četvorougla (na slici ispod AC i BD su dijagonale četvorougla ABCD)

dijagonale četvorougla

Obim četvorougla je zbir dužina stranica četvorougla.

Uglovi ∢DAB, ∢ABC, ∢BCD i ∢CDA su uglovi četvorougla ABCD. Uglove označavamo kao na slici ispod, grčkim slovima.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj proizvoljan četvorougao i obeleži njegove stranice, temena i uglove.

2. Koliko dijagonala ima četvorougao?

3. Na slici ispod dat je četvorougao. 

Odredi:

a) susedne stranice stranici BC

b) naspramnu stranicu stranici AB

c) susedne uglove uglu α

d) naspramni ugao uglu γ

4. Izračunaj obim četvorougla čije su stranice AB=2cm, BC=5cm, CD=3cm i AB=7cm

back to top