MatematikaPisanje i čitanje brojeva prve hiljade

Pisanje i čitanje brojeva prve hiljade

1. Napiši rečima brojeve:

  • 390 __________________________________________
  • 542 __________________________________________
  • 245 __________________________________________
  • 323 __________________________________________
  • 871 __________________________________________
  • 902 __________________________________________
  • 504 __________________________________________
  • 555 __________________________________________
  • 728 __________________________________________
  • 888 __________________________________________

2. Napiši ciframa brojeve:

  • osamsto pedeset sedam _______________
  • trista trideset dva _______________________
  • petstvo dvadeset _______________________
  • devetsto osam _________________________
  • dvesta devedeset tri ____________________

3. Napiši brojeve koji fale u nizu:

a) 345, 346, ____, 348, 349, ____, 351, 352, _____, 354

b) 621, ___, 623, 624, 625, ____, 627, ____, 629, 630

c) 518, 519, ___, 521, 522, ____, 524, ____, 526, 527

4. Dopuni niz:

a) 256, 258, ___, 262, 264, 266, ____, 270, 272, _____, 276

b) 432, 435, ____, 441, 444, ____, 450, 453, ____, 459, 462

c) 751, 756, ____, 766, ____, 776, 781, ____, 791, 796, ____

5. Napisati prvu prethodnu i prvu sledeću deseticu datih brojeva:

a) _____, 340, _____

b) _____, 780, _____

c) _____, 210, _____

d) _____, 500, _____

e) _____, 690, _____

6. Napiši ciframa i rečima desetice koje se nalaze između brojeva 350 i 420.

7. Napiši ciframa i rečima desetice koje se nalaze između brojeva 580 i 640.

8. Koji broj se nalazi između 760 i 850, kome je zbir cifara 11, a cifra jedinica 0?

9. Koji broj se nalazi između 360 i 450, kome je zbir cifara 5, a cifra jedinica 0?

10. Napiši najveći i najmanji broj druge stotine.

11. Koji je najmanji broj pete stotine?

12. Koji broj je najveći broj osme stotine?

13. Zaokruži brojeve koji pripadaju petoj stotini:

425    581   399   490    500    435     504    400  600   514

14. Napiši prethodnik i sledbenik brojeva:

a) _____, 253, ______

b) _____, 489, ______

c) _____, 313, ______

d) _____, 600, ______

e) _____, 799, ______

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top