MatematikaParalelogram

Paralelogram

Obrada - Paralelogram

Paralelogram je četvorougao čije su naspramne stranice paralelne.

Zadaci za vežbanje

1. Dužine stranica paralelograma su 8 cm i 12 cm. Rastojanje između većeg para jednakih stranica je 10 cm. Izračunaj rastojanje između druge dve jednake stranice.

2. Izračunaj obim paralelograma ako je ha=3,2cm, hb=5cm i P=40cm2

3. Obim paralelograma je O=45cm, a stranica b=6,5cm. Ako je visina ha=3,2cm, izračunaj površinu paralelograma.

4. Površina romba je 14 cm2, a visina 3,5 cm. Izračunaj obim romba.

5. Izračunaj obim i površinu paralelograma i visinu koja odgovara stranici a ako znaš da je a=15cm, b=16,5 cm i hb=10cm.

6. Izračunaj površinu romba ako je a=22cm i ha=11cm.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top