MatematikaObim i površina mnogougla

Obim i površina mnogougla

Zadaci za vežbanje

1. Pravilan trougao i pravilan četvorougao imaju jednake obime. Ako je površina četvorougla 144m2, kolika je površina trougla?
2. Pravilan šestougao i jednakostranični trougao imaju jednake obime. Odredi odnos njihovih površina.
3. Kraća dijagonala pravilnog šestougla je 6√3. Izračunaj obim i površinu tog šestougla.
4. Odredi stranice i uglove trapeza čija su temena četiri uzastopna temena previlnog osmougla stranice.
5. Dužina stranice pravilnog sedmougla je 6 cm, a dužina poluprečnika opisane kružnice 8 cm. Izračunaj obim i površinu ovog sedmougla.

6. Dužina stranice pravilnog devetougla je 5 cm, a dužina poluprečnika opisane kružnice 9 cm. Izračunaj obim i površinu ovog devetougla.

7. Koliki je obim pravilnog mnogougla koji ima površinu 60cm2, dužinu stranice 4 cm, a dužinu poluprečnika upisanog kruga 6 cm?

8. Kolika je površina pravilnog sedmougla čiji je obim 56 cm, a prečnik upisane kružnice 24 cm?
9. Kolika je površina pravilnog osmougla čiji je obim 80 cm, a prečnik opisane kružnice 26 cm?

10. Ako je krak jednakokrakog trapeza dužine 6 cm, a kraća osnovica jednaka kraku i ako je jedan od uglova u trapezu 120º, izračunaj obim i površinu tog trapeza.

11. Kolika je površina pravilnog šestougla čija je kraća dijagonala dužine 6 cm?

12. Odredi površinu pravilnog osmougla čiji je prečnik opisane kružnice 8 cm.

back to top