MatematikaMnoženje i deljenje racionalnih brojeva

Množenje i deljenje racionalnih brojeva

Obrada - Množenje i deljenje racionalnih brojeva

Racionalni brojevi su svi oni brojevi koji se mogu zapisati kao odnos dva cela broja a/b, takvi da b≠0.

U ovako zapisanom racionalnom broju, broj a nazivamo brojiocem, a broj b imeniocem.

Svi celi brojevi su ujedno i racionalni, pošto se svaki ceo broj može zapisati kao količnik tog broja i broja 1. (Z ∈ Q)

Količnik dva broja može biti i pozitivan i negativan pa imamo pozitivne i negativne racionalne brojeve.

Kada brojilac i imenilac racionalnog broja pomnožimo sa istim brojem k (k≠0) tada se racionalni broj ne menja. Ovu osobinu koristimo kod proširivanja razlomaka.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj vrednost izraza:

a) 0.35 ᐧ 0.5 =

b) -12.6  1.7 =·

c) 4.3  (-3.65) =·

d) 3.2  4.1 =·

e) -2.25  0.9 =·

2. Izračunaj vrednost izraza:

a) -1.5 : 0.375

b) -2.25 : 0.9

c) -3.85 : 10

d) -8.6 : (-0.02)

e) 4.24 : 1.675

3. Izračunaj vrednost sledećih izraza:

mnozenje racionalnih izraza

4. Izračunaj vrednost sledećih izraza:

mnozenje i deljenje racionalnih brojeva

5. Izračunaj količnik ako je prvi činilac jednak proizvodu brojeva -45,5 i 2.36  a drugi činilac količnik brojeva -98.82 i -10.23

6. Izračunaj apsolutnu vrednost količnika gde je deljenik 76,5, a delilac trećina tog broja.

7. Izračunaj proizvod ako je prvi činilac kvadrat broja -3.45 a drugi činilac količnik brojeva -64.8 i 8.1

8. Odredi suprotan broj broju a, ako je a = |-43.578 + |-60,44:4.12||:11.46

9. Izračunaj: 0.5 + 0.8 – 1.5 : 2.5

back to top