Kvadar

Obrada

Kvadar je geometrijsko telo.

Kvadar je ograničen sa 6 strana pravougaonicima.

Kvadar ima 8 temena i 12 ivica. Osnova kvadra su pravougaonici.

Kocka je kvadar kome su sve ivice jednake.

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top